Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon

Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása

EFOP 1.2.7-16-2017-00017 számú „Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása. Teremtsünk együtt jövőt!” tárgyú projekttel kapcsolatos tájékoztatás

A Projekt támogatási szerződésben szereplő összköltsége: 24.967.401,- Ft

A támogatás intenzitása : 100%

A projekt háttere és indokoltsága

Az UNICEF Magyar Bizottsága által 2012-ben végzett kutatás eredményei szerint a magyar gyermekek körében 2009-hez képest nőtt a jóllétükben veszélyeztetettek aránya, és mára minden második gyermek nélkülöz valamilyen szempontból. Ez azt is jelenti, hogy nő a rászoruló, deprivált gyerekek száma, akik sem otthon, sem a családjukból kiemelve nem jó eséllyel jutnak hozzá a szükséges segítséghez. (UNICEF, 2013)

Számtalan tanulmány bizonyítja, hogy a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők, esetében sérült az önálló életvitel eléréséhez szükséges motiváció, az autonómia, az érett személyiség kialakulása és a sikeres társadalmi beilleszkedés esélye, ezen túlmenően nagyon gyakori a korai iskolaelhagyás.

A szakellátásba különféle életkorban bekerülő gyerekek fejlődési lemaradása nagyon eltérő, mint ahogyan az is, hogy milyen mértékben lehetséges ezen lemaradások pótlása, illetve ennek érdekében milyen lépések történnek. Nincsenek adatok arról sem, hogy a sikeres, illetve sikertelen iskolai karrierek, korai iskolaelhagyás esetében mik voltak az előzmények a szakellátásba kerülés időpontja, az elhelyezés változásai illetve állandósága, az óvodai, iskolai élmények a befogadás, illetve kirekesztés terén.

Mind a gyerekek bekerülési, bennmaradási okai, mind pedig az elhelyezés formái jelentősen befolyásolják az iskolai, tanulási esélyeket, eredményeket, ezért nem lehetséges egységesen kezelni azokat a gyerekeket és fiatalokat, akik a szakellátás valamely formájában élnek. Ugyancsak kiemelt jelentősége van annak, hogy a gyermekek mikor kerültek gondozásba, hány gondozási helyen éltek, miért és mikor kellett gondozási helyet, és ezzel együtt nem ritkán óvodát, iskolát is váltaniuk.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az iskolai hiányzás miatt szakellátásba kerülő gyermekek életkora jellemzően 15-18 év közötti, tehát döntően olyan gyerekek esetében jelent gondot az iskolai igazolatlan hiányzás, akik életkorukból, és életkori sajátosságaikból adódóan kevéssé befolyásolhatók, illetve a szülői kötelezés esetükben sokszor nem hatásos.

Másrészt ezek a fiatalok sokféle iskolai sikertelenséggel, lemaradással, kirekesztéssel találkoznak, nem motiváltak, nem szívesen mennek az iskolába, és nem látják értelmét a tanulásnak, vagy a fizikai jelenlétnek, nincs jövőképük, életstratégiájuk.

A fejezetben azonosított okok, problémák a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthonban is jelen vannak, a bekerülő gyerekek, fiatalok többszörös hátránnyal kerülnek az intézménybe, különböző életkorban, érzelmi, szociális intelligenciájuk fejletlen, jelentős részük gyenge iskolai eredménnyel tanulnak, motiváltságuk alacsony szintű, sokan közülük többszörös évismétlő, míg végül lemorzsolódnak, iskolakerülővé válnak, majd igazolatlan órai mulasztások miatt a tanulói jogviszony megszűnik a 16 évet betöltő fiataloknál. Az iskolából való kimaradás után szabadidejükben csavarognak, a devianciák felé sodródnak.

Sajnos több gyermek már úgy érkezik a gyermekotthonban, hogy erősen dohányzik, vagy már élt droghasználattal, némelyek prostituálódnak.

A gyermekségüktől megfosztott, tönkretett, megnyomorított gyermekkor után nagyon rossz és durván torzult bevésődésekkel, retardált személyiséggel, halmozott testi, lelki sérülésekkel, elhanyagoltan, piszkosan, leromlott testi állapotban, magányosan, szomorúan, vagy primitív védekező mechanizmusokkal kerülnek a gyermekotthonba.

Érzelmi tartalékaik nincsenek, örömöt alig ismernek, adaptációs kapacitásaik elfogytak, vágyaik szürkék, gyászolnak, legtöbben regresszióban vannak. Közösségi életben a veszteségek és a stressz hatására romboló aktivitásaik, egyes esetekben rövid pszichotikus jellegű epizódok miatt megvetettek, elfordulnak tőlük. Megtanultak sok és kitörölhetetlen hibás alkalmazkodási formát. Ezek korábban túlélő technikák voltak, amelyek eddig fenntartották őket, a bekerüléssel azonban feleslegessé váltak. Levetni nehéz a masszívan rögzült mechanizmusokat, bevésődtek.      

Konfliktushelyzeteiket nyers verbális agresszióval igyekszenek megoldani. Helyzetüket nehezíti, hogy nincs mögöttük olyan családtag, aki pozitív irányba befolyásolhatná viselkedésüket, az intézményes kereteket, szabályokat nehezen fogadják el.

A fentiek tényezők indokolják, az intézményrendszerből való kilépést megelőzően komplex, életkori sajátosságokra figyelemmel kialakított, egymásra épülő elemekből álló képzési, fejlesztési folyamatok bevezetését, amely a fenti területekre koncentrálva, az egyéni állapothoz, szükségletekhez igazodva célozza meg az önálló életvitelre, a családi életre való alkalmasság kialakítását, fejlesztését.

A projekt célcsoportja:

A projekt közvetlen célcsoportja: a gyermekotthonok, lakásotthonok ellátottai.

A projekt közvetett célcsoportja: a közvetlen célcsoportba tartozók kapcsolattartásra jogosult szülei, kapcsolattartásra jogosult testvérei, kapcsolattartásra jogosult más hozzátartozói; valamint a közvetlen célcsoport ellátásában résztvevő: gyámok, gyermekotthon szakemberei, egyéb szakemberek.

A megvalósulás helyszíne

A projektben megjelölt fejlesztési szolgáltatásokat, a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthonban, illetve azok szakmai egységeiben, telephelyein kívánjuk megvalósítani.

Megvalósítás helyszínei: Fonyód, Balatonboglár, Somogyvár, Öreglak, Zamárdi települések.

Projektünk a pályázati kiíráshoz igazodva, azzal összhangban tervezi, olyan gyakorlatorientált, tematikus foglalkozások, terápiás módszerek (mese, mozgásterápia) bevezetését, amelyek hozzájárulnak a gyerekek szociális, érzelmi intelligenciájuk, neveltségi szintjük, pénzbeli tudatosságuk, pályaismeretük kialakulásához, kommunikációs és, - konfliktuskezelő képességük fejlődéséhez, társadalmi felzárkóztatásukhoz.

A foglalkozások kiegészülnek a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon Kikötő gyermekotthona területén elkerített, füvesített kertben tervezett mozgásfejlesztő, játékok, sporteszközök beszerzésével-egyfajta szabadidős park kialakításával, mely fejlesztő beruházás hozzájárul a gyerekek minőségi kulturált szabadidejének eltöltéséhez, fejlesztve mozgáskultúrájukat, enyhítve a céltalan kóborlás, csavargás esélyeit, hogy az unatkozó, csellengő gyerekeket összegyűjtse, és számunkra vonzó programokat kínáljon a szabadidő hasznos eltöltésére.

A tervezett beruházás célja, hogy olyan játszóhelyet működtessen, amelyek a szociálisan terhelt gyermekotthonban élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését szolgálja. A szabadidő hatékony eltöltésén, a norma- és értékteremtő programok kínálatán túl lehetőség nyílik a gyermekotthoni csoportok mélyebb megismerésére, a személyes kapcsolatokon keresztül pedig a gyermekközösség kohéziójának fejlesztésére is.

Megvalósult tematikus programok

 1. Érzelmi+szociális kompetencia fejlesztése Kikötő Gyermekotthonban,
 2. Érzelmi+szociális kompetencia fejlesztése Zamárdi lakásotthon, Boglárka Lakásotthon
 3. Pénzügyi ismeretek Kikötő Gyermekotthonban, Búzavirág Lakásotthon, Vadvirág Gyermekotthon, Vacok Lakásotthon
 4. Pályaorientáció, Kikötő Gyermekotthonban,
 5. Jövőkép kialakítását célzó program: Búzavirág Lakásotthon, Vacok Lakásotthon
 6. Családi kapcsolatok: Zugoly Lakásotthon
 7. Családi kapcsolatok Kikötő Gyermekotthon: Boglárka Lakásotthon: Kilátó Lakásotthon
 8. Internetes zaklatás, áldozattá válás megelőzése Kikötő Gyermekotthonban,
 9. Kommunikációt fejlesztő foglalkozás Kikötő Gyermekotthonban, Fonyódi Gyermekotthon
 10. Meseterápia Kikötő Gyermekotthonban
 11. Mozgásterápia Kikötő Gyermekotthonban
 12. Szenvedélybetegség megelőzése Kikötő Gyermekotthonban, Fonyódi Gyermekotthon
 13. Szexuális felvilágosítás Kikötő Gyermekotthonban, Különleges Gyermekotthon
 14. Erkölcsi ismeretek, kritikai gondolkodás fejlesztése Kikötő Gyermekotthonban,
 15. Munkamotiváció, Háztartási ismeretek, Fonyódi Gyermekotthon
 16. Tanulási motiváció, Fejlesztés, felzárkóztatás, Fonyódi Gyermekotthon

 

Indikátorok, műszaki-szakmai tartalomhoz és mérföldkövekhez kapcsolódó mutatók

A pályázat indikátora szerint minimum 5 fő 25 éven aluli résztvevőt kell a projektbe bevonni.

A pályázat tervezésekor minden bevont ellátott életkora 25 éven aluli.

Kormegoszlás:

A pályázat tervezésekor különböző korcsoportba tartoznak a fiatalok, életkori megoszlásuk eltérő szakmai egységenként.

Általánosságban elmondható, hogy a kisóvodás kortól az utógondozottig széles sprektrumu életkori mutatóval rendelkeznek az ellátottak, ugyanez érvényes szükségletük tekintetében is.

A tervezéskor ezek a szempontok lettek figyelembe véve, a tematikus csoportfoglalkozások intézményi specifikum, életkor, személyiségjellemzők, egyéni szükségletek mentén lettek kialakítva.

A létszámadatok folyamatosan változnak, szerencsés esetben a gondozott hazakerül, mert családi körülményei arra alkalmassá válik, gyakoriak az újonnan jövő gyerekek érkezése, de az is előfordul, hogy az ellátott szükséglete, helyzete miatt más intézeti formába kerül. (pl. zárt intézmény)

Műszaki és szakmai elvárások:

A projektmenedzsmenttel és szakmai vezetéssel kapcsolatos elvárásokat beépítettük a projektbe, a bevont szakemberek releváns szakmai végzettséggel és tapasztalattal rendelkeznek.

A projekt kezdése

A projekt megkezdésénél a 2018. április 1-i dátum került meghatározásra.

A projekt zárása

A projekt zárása 2020.06.28-án történt meg.   

Weboldalunkon sütiket használunk

A rakoczigyermekotthon.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.