II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon Somogy Vármegye

A 2019 októbere és decembere között megvalósított kutatás elsődleges célja a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok drogfogyasztási szokásainak felmérése volt.

A kutatási tevékenység megvalósításának eszközei: Feltáró jellegű kvantitatív (statisztikák, adatelemzések) és kvalitatív módszerek (kérdőív és félig strukturált interjúk). A kérdőívek kidolgozásában figyelembe vettük a kutatási célok és a projekt helyzetelemzésében megfogalmazott és rögzített céltelepüléseket érintő helyzetképet és az aktuális statisztikai adatokat.

A vizsgálatot kiterjesztettük azokra a területekre, amelyek – részben a témakör tudományos eredményei, részben a kutatási tevékenység műszaki-szakmai specifikációja alapján – relevánsak voltak. Ennek keretében vizsgálat tárgyává tettük:

  • a jogszabályi környezetet;
  • a magyarországi fiatalok szerhasználati szokásait, annak szociokulturális hátterét, illetve kapcsolatát a szabadidő-eltöltési szokásokkal;
  • az intézmény dolgozóinak percepcióit a droghasználattal kapcsolatban;
  • az intézmény szakmai dokumentumait; továbbá
  • Somogy megye addiktológiai ellátórendszerét.

Kutatásunk során több adatgyűjtési eljárás kombinációjának segítségével vizsgáltuk az intézményben előforduló szerhasználati problémákat. A feldolgozott szakanyagok körébe bevontuk az intézményi dokumentumokat, a friss és témakörhöz illeszkedő szakirodalmi forrásokat és statisztikákat, továbbá a kapcsolódó jogszabályokat. A primer adatok összegyűjtését három empirikus eljárás segítségével valósítottuk meg:  

1. Kérdőíves vizsgálatot végeztünk a 10 éves és idősebb ellátottak körében.

A kutatás alapsokaságának meghatározását az intézmény munkatársai segítségével végeztük. Az előzetes adatgyűjtés során arra a megállapításra jutottunk, hogy az adatfelvételt a 10 éves és idősebb ellátottakra célszerű kiterjeszteni, mivel ebben az életkorban jelentkeznek bizonyos szerhasználati problémák (pl. dohányzás). Az intézménytől kapott, szűrt és anonimizált adatbázis alapján az alapsokaságba tartozó ellátottak 48%-a fiú, 52%-a lány, átlagos életkoruk 15,2 év.

Az ellátottakra irányuló adatfelvétel során valószínűségi mintavételre nem volt lehetőség, az intézményi munkatársak közreműködésével megvalósuló adatfelvétel során a minél nagyobb minta elérése volt a célunk. Adatfelvételre a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon öt telephelyén került sor. Kutatásunk nem reprezentatív, a megállapítások az elemzés alapjául szolgáló mintában szereplő gondozottakra vonatkoznak. Az elemzett adatok köréből két rekordot (két válaszadó adatait) zártunk ki nyilvánvalóan valótlan, logikailag inkonzisztens válaszok miatt. A mintában szereplő ellátottak átlagos életkora 14,49 év, 49%-uk fiú, 51%-uk lány. A mintában az alapsokaság elemeinek 51%-a szerepel.

2. Kérdőíves vizsgálatot végeztünk az intézmény azon dolgozói körében, akik közvetlen, napi szintű kapcsolatban vannak a gondozottakkal. A vizsgálat során alkalmazott önkitöltős kérdőívvel 54 fő munkavállalót értünk el, a válaszadásra a balatonboglári, a fonyódi és az öreglaki gyermekotthonban, illetve egy somogyvári lakásotthonban került sor.

3. Félig strukturált interjúkat készítettünk az intézmény olyan munkatársaival, akik napi rendszerességgel közvetlen kapcsolatban állnak az ellátottakkal. Az interjúk során részben a kérdőíves adatfelvétel során gyűjtött információk bővebb kifejtésére, részben a kérdőíves módszerrel nehezen vizsgálható témakörökre helyeztük a hangsúlyt. Az interjúalanyok beosztás szerinti összetétele: 8 fő gyermekfelügyelő, 2 fő csoportvezető nevelő, 1 fő nevelő, 1 fő fejlesztőpedagógus, 1 fő gyermekotthon-vezető, 1 fő szakmai vezető, 1 fő pszichológus

A 2019. november 15. és 2019. december 2. közötti időszakban megvalósuló adatfelvétel minden esetben önkéntes és anonim módon történt, az adatközlők beazonosítását lehetővé tevő adatokat nem gyűjtöttünk. A kutatási jelentésben közzétett interjúrészletekből töröltük a személyek és intézmények beazonosítását lehetővé tevő információkat. A kutatás lebonyolítására az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével került sor.

Weboldalunkon sütiket használunk

A rakoczigyermekotthon.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.