SOMOGY MEGYEI II. RÁKÓCZI FERENC GYERMEKOTTHON


SZÉKHELYE

8640 Fonyód-Alsóbélatelep, Báthory u. 14.
AZ INTÉZMÉNYI BÉLYEGZŐ FELIRATA ÉS LENYOMATA
SOMOGY MEGYEI II. RÁKÓCZI FERENC GYERMEKOTTHON 8642 Fonyód-Alsóbélatelep, Báthory u. 14. Adószám: 1549887-1-14
IRÁNYÍTÁSA
ALAPÍTÓ ÉS IRÁNYITÓ SZERV NEVE ÉS SZÉKHELYE Emberi Erőforrások Minisztériuma 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
KÖZÉPIRÁNYÍTÓ SZERV NEVE ÉS SZÉKHELYE Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
FENNTARTÓSZERV NEVE ÉS SZÉKHELYE
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Intézményfenntartói feladat és hatásköreit a 316/2012(XI.13.) Kormányrendelet 4. §-ában foglaltak szerint gyakorolja.

AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÁSA

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában foglaltak végrehajtására, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5. §-a alapján, figyelemmel az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási törvény 2. § (3, 4) bekezdésére, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatásról szóló 316/2012. (XI.13) Kormányrendelet 4. §-ban, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra a SOMOGY MEGYEI II. RÁKÓCZI FERENC GYERMEKOTTHON alapító okirata- az Államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével – az alábbiak szerint került kiadásra:
AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI KÖRE
BUDAPEST- SOMOGY MEGYE


AZ INTÉZMÉNY ADATAI

Alapító okirat száma: 12625-5/2016/JISZOC.
Alapító okirat kelte: 2016. április 1.
Az intézmény ágazati azonosítója: S0050151
KSH azonosító: 1463214000
PIR azonosító: 492885-0-00
Államháztartási azonosító: 339040
Adószám: 15492887-1-14
Államháztartási szakágazati besorolás: 879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása
Alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolás: 104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátás 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés

 
Törvények:

Magyarország Alaptörvénye

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Magyarország mindenkori hatályos központi költségvetéséről szóló törvény

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végre
hajtásáról

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

1998. évi XXVI törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség
előmozdításáról

2009. évi LXXII. törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról

2011.évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásairól és egyes törvények módosításáról

2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről

2014.évi CV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról

 
Kormányrendeletek:

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást
nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról

226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és
hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról

363/2012.(XII.17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

 
Miniszteri rendeletek:

15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
adatainak működési nyilvántartásáról

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról

17/2014.(III.12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás,
a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

Weboldalunkon sütiket használunk

A rakoczigyermekotthon.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.